ZAPYTAJ O TERMIN

Regulamin

REGULAMIN

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Warunkiem poprawnie złożonej rezerwacji jest potwierdzona wpłata kaucji rezerwacyjnej w ustalonej kwocie na podane konto i otrzymanie drogą elektroniczną (e-mailem) druku „Potwierdzenia rezerwacji”.
 3. Zamawiający ma obowiązek zapoznania się z drukiem „Potwierdzenia rezerwacji”. W razie nieotrzymania druku lub jakichkolwiek niejasności po jego otrzymaniu Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt telefoniczny celem wyjaśnienia.
 4. Kaucja rezerwacyjna jest zwrotna w dniu przyjazdu i może zostać wykorzystana na poczet opłacenia pobytu.
 5. W przypadku rezygnacji całość kaucji rezerwacyjnej nie podlega zwrotowi. Nie ulega również zwrotowi wysokość opłat za pobyt jeżeli Wczasowicz wyjedzie z własnej woli w trakcie trwania wypoczynku.
 6. Opłata za pobyt, opłata klimatyczna oraz kaucja zabezpieczająca domek/pokój płatna jest gotówką w dniu przyjazdu z chwilą wydania kluczy do domku/pokoju.
 7. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w domku/pokoju nie ma żadnych uszkodzeń ani braków wyposażenia. Wszelkie ewentualne uszkodzenia lub braki należy zgłosić w Recepcji w dniu rozpoczęcia pobytu. Przekazanie i zdanie domku/pokoju następuje w obecności Właściciela/Zarządcy Ośrodka.
 8. Gość nie może przekazywać domku/pokoju innym osobom. W domku/pokoju może przebywać tylko zgłoszona ilość osób.
 9. Brak przyjazdu do godziny 22.00 bez uprzedniego zgłoszenia i braku możliwości skontaktowania się z Osobą Rezerwującą może skutkować anulowaniem rezerwacji i wynajęciem domku innym osobom.
 10. Dbając o jakość Państwa wypoczynku prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 23:00 – 7:00.
 11. Właściciel Ośrodka Duet nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia (np. pojazdu na parkingu), skradzione mienie (pozostawione w domku/ pokoju lub na terenie Ośrodka).
 12. Pełną odpowiedzialność za dzieci (niezależnie od wieku) podczas pobytu w naszych Ośrodkach ponoszą rodzice/opiekunowie.
 13. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku/pokoju oraz na terenie Ośrodka, powstałe z jego winy lub osób za które odpowiada. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 14. Gości posiadających zwierzęta obowiązuje posiadanie karty szczepień, którą należy okazać przy zameldowaniu.
 15. Ze względu na dużą ilość dzieci na Ośrodkach prosimy o nie wypuszczanie swobodnie zwierząt lecz wyłącznie wyprowadzanie na smyczy – obowiązkowa smycz i kaganiec w razie konieczności.
 16. Do Pensjonatu w Ośrodku Duet II zwierząt nie przyjmujemy.
 17. Ze względów bezpieczeństwa pożarowego zabrania się używania własnych grzejników oraz innych urządzeń elektrycznych.
 18. Dbając o Państwa bezpieczeństwo zabrania się pobytu osób trzecich na terenie Ośrodków.
 19. Wypoczynek w naszych Ośrodkach ma charakter typowo rodziny (nie przyjmujemy samodzielnych grup młodzieżowych).
 20. Pobieramy kaucję zabezpieczającą w wysokości 300zł na wypadek zaistniałych podczas pobytu uszkodzeń. Kaucja ta jest zwrócona w momencie oddania kluczy do domku/pokoju.
 21. W domkach /pokojach ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz trudny do usunięcia zapach zabrania się: palenia papierosów, używania otwartego ognia, przechowywania w domkach/pokojach materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz smażenia ryb.
 22. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Gości kosztem ozonowania domku/pokoju – dopłata 500zł.
 23. Nasza oferta nie obejmuje na czas pobytu: środków czystości, ręczników.
 24. Wystawiamy na życzenie faktury VAT (zgłoszenie i dane obowiązkowe przy zameldowaniu).
 25. Wszystkie Osoby przebywające na terenie Ośrodka przyjmują do wiadomości, że ich wizerunek jest przetwarzany za pomocą monitoringu wizyjnego.
 26. Oprócz monitoringu, Ośrodek utrwala wizerunek Gości na nośnikach elektronicznych  dla celów promocji, a także w celach reklamowych. Wizerunek osób przebywających na terenie Ośrodka może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach, a następnie użyty w  celu promocji Ośrodków itp. na potrzeby wszystkich mediów w szczególności: Internetu, materiałów reklamowych itp. W tym wypadku dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 27. Osoby przebywające na terenie Ośrodka, w tym Goście, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej, utrwalonego w ramach ust. 4 poniżej poprzez jego  utrwalanie i użycie w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. ujedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) przez Ośrodek w mediach jak i Internecie  (np. na portalach społecznościowych, filmach, zdjęciach, plakatach, w Internecie wyłącznie w ramach akcji promocyjnych i reklamowych Ośrodków DUET). W związku z powyższym nie będą występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do Ośrodka lub innych osób działających na jego zlecenie.
 28. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel Ośrodków DUET może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obsługi Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione szkody i zniszczenia oraz jeśli to konieczne opuszczenia terenu obiektu bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.
 29. Treści zawarte w zakładce cennik oraz treść regulaminu stanowią integralną część umowy zawartej między stronami. Wpłata kaucji rezerwacyjnej oznacza akceptację warunków umowy.
+48 605 606 220
Rezerwacje przyjmujemy od 9:00 do 21:00
letnisko1@wp.pl
Wykonanie: 
starenvelopemap-markersmartphone